ELINTAVAT JA -YMPÄRISTÖ

Ihmisten omilla elintavoilla ja elinoloilla on keskeinen merkitys terveyden edistämisessä ja sairauksien ehkäisyssä.

Liikunta ja ravinto

Sairauksia voidaan ehkäistä liikunnalla ja terveellisellä ravinnolla.

Päihteiden käyttö ja tupakointi

Alkoholin riskikulutusta sekä huumausaineiden ja tupakoinnin aiheuttamia terveyshaittoja ehkäistään vaikuttamalla haitallisten aineiden käyttöön ja saatavuuteen.

Elinympäristö

Elinympäristön terveyteen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa ilman puhtaus, veden laatu ja melu.

Terveysvaikutukset syntyvät myös yhdyskuntarakenteen tasapainoisuudesta, turvallisuudesta, viihtyvyydestä ja sosiaalisista kontakteista.

Esteettömyys osa terveellistä ympäristöä

Terveelliseen ympäristöön kuuluu myös esteettömyys. Esteettömällä ympäristöllä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että vanhukset tai lapsiperheet vaunuineen pystyvät liikkumaan ympäristössä tai että näkö- ja kuulovammaiset pystyvät liikkumaan ja havaitsemaan ympäristössä.

Esteettömät ympäristöt ja palvelut tukevat itsenäistä elämää ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Tapaturmat

Elintapoihin ja elinympäristöön vaikuttamalla vähennetään tapaturmia, jotka ovat Suomessa merkittävä terveysriski. Esimerkiksi koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisytyöllä, hissien rakentamisella ja talviliukkauden torjunnalla voidaan vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen kustannuksia.

Työympäristö

Työikäinen väestö viettää paljon aikaa töissä. Siksi työympäristöllä on vaikutusta työssäkäyvien terveyteen. Työhyvinvoinnilla edistetään työikäisten terveyttä ja turvallisuutta.